i-Builtin.com
TALAD X ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี โพสฟรี โปรโมทสินค้าฟรี โปรโมทเว็บฟรี ตลาดกลางซื้อขายแห่งใหม่ ใช้บริการได้แล้ววันนี้ !! ลงประกาศได้..ไม่ต้องสมัครสมาชิก

หารถมือสองถูกใจสักคัน? ลองเลย! รถดีดี

เว็บรถมือสอง หนึ่งในใจคุณ www.rod-dd.com


รับทำเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินไม้จริง

i-Builtin เรารับทำ ห้องครัว ห้องนอน ห้องนั่งเล่น โต๊ะ เตียง ตู้ ฯลฯ โทรปรึกษาฟรี 080.758.8419


ด้วยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ นักร้อง นักแสดงหญิงเดี่ยว นักแสดงหญิงชุด และผู้ประกาศในตำแหน่ง นักร้อง กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

จังหวัดชลบุรี » อำเภอสัตหีบ

  รายละเอียดประกาศ

  ด้วย  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน   เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ นักร้อง นักแสดงหญิงเดี่ยว นักแสดงหญิงชุด       และผู้ประกาศ  ในตำแหน่ง นักร้อง กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จำนวน ๑ อัตรา  ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๔๓๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                           ๑.๑ เป็นหญิงโสด อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มิใช่การแปลงสัญชาติตามกฎหมาย

                           ๑.๒ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) จากสถาบันการศึกษาที่           ทางราชการรับรอง

                           ๑.๓ มีความสามารถในการร้องเพลง การแสดงได้เป็นอย่างดี

                           ๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครอง  ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

                           ๑.๕ ไม่เป็นผู้ตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรืออยู่ในระหว่างพักราชการ หรือเคยถูกไล่ออกปลดออกจากราชการ โดยมีมลทิน หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาล ว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท และต้องไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดทุกประเภท

                           ๑.๖ มีความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๒ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ตามมาตรา ๔๑ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ หรือโรคที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการตามตำแหน่งนี้ได้

                           ๑.๗ ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ หรือไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                           ๑.๘ เมื่อได้รับการบรรจุแล้ว ต้องไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ เกินกว่าทางราชการกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรืออื่น ๆ ตามที่ทางราชการระบุไว้แล้ว หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงที่จะระบุไว้ใหม่ในโอกาสต่อไปทุกประการ

  ๒. หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันรับสมัคร

                           ๒.๑ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตร หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของโรงเรียน ถ่ายสำเนา พร้อมฉบับจริง

   

                                   ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา ในกรณีแยกกันอยู่ให้นำมาทุกฉบับและหลักฐานอื่น ๆ   เช่น   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล    ใบสำคัญการหย่า   ใบมรณะบัตร ฯลฯ ฉบับ

  จริงและฉบับถ่ายสำเนา มาแสดงในวันรับสมัครด้วย 

                           ๒.๓ รูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) ขนาด  ๒  ๑/๒ นิ้ว ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือสวมแว่น จำนวน  ๔  รูป

                           ๒.๔ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

                           ๒.๕ หนังสืออนุญาตและยินยอมของบิดา มารดา   หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้สมัคร กรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

                     ๓. สถานที่และกำหนดวันรับสมัคร

      สมัครด้วยตนเองที่ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองทัพเรือ

  ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่  ๙ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑                   เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ในวันและเวลาราชการ

                     ๔. กำหนดวันสอบคัดเลือก

                          สอบคัดเลือกใน วันศุกร์ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  ถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา  ที่ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองทัพเรือ  ค่ายกรมหลวงชุมพร  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

                     ๕. วิชาที่สอบ

                          ๕.๑ การขับร้องเพลง และการขับร้องทั่วไป

                          ๕.๒ สัมภาษณ์ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม

                          ๕.๓ การแสดงความสามารถพิเศษ

                     ๖. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

                          ใน วันพุธ ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

                     ๗. คำแนะนำ

                          ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองทัพเรือ  ค่ายกรมหลวงชุมพร  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   โทร. ๐  ๒๔๖๖  ๑๑๘๐ - ๙          ต่อ ๖๑๓๕๒ , ๖๑๓๕๖ และ ๐๘  ๖๔๙๕  ๑๕๔๔ , ๐๙ ๘๕๓๐ ๔๐๐๓

 • ข้อมูลประกาศ

  ถิรธนา วงศ์หงษ์

  12,430 บาท

  บริการ

  ใหม่

  บุคคลทั่วไป

  09 เม.ย. 61 16:54 น.

  -

  ร้อย.ปจว.นย. หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20180

  0985304003

  -

  tiratana_668@hotmail.com

  79

  จัดการประกาศ

  ติดต่อเจ้าของประกาศ คลิก!

  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  เก็บเข้า Bookmark

  อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
  TALAD X นะคะ

  หารถมือสอง ลองเลย รถดีดี
  ตลาดของคุณ ทุกที่ทุกเวลา TALAD.ME

พาเลทไม้คุณภาพดี มาตรฐานส่งออก

คลิกเลย www.kornrada.com หรือ โทรหาเราที่ 086.367.0858


i-Builtin.com
สวัสดีมาร์เก็ต | SawasdMarket

เช็คราคาพาเลทไม้ใหม่ คลิกเลย! พาเลทไม้ กรดา

KORNRADA - ผู้ผลิตพาเลทไม้ใหม่ คุณภาพดีเพื่อการส่งออกและโลจิสติกส์ (Mobile-friendly)

มอลล์ทูแฮนด์ - ตลาดนัดของมือสองในมือคุณ

MALL2HAND - ลงประกาศขายของมือสอง ใช้แล้ว ยังไม่ได้ใช้ ขายได้หมด!! (Mobile-friendly)

ลิงค์น่าสนใจ : รถมือสอง ลงประกาศขายรถฟรี รับทำเฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน Furniture Built-in พาเลทไม้ Wooden Pallet